Για επιχειρήσεις

Τήρηση Βιβλίων & αρχειοθέτηση

Συναλλαγές Ενδοκοινοτικές και Τρίτων Χωρών. Καταχώρηση παραστατικών από τρίτες χώρες και από ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πωλήσεις με την πιθανή υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat και VIES.

Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών (απλογραφικά, διπλογραφικά).

Με μηχανογραφικό ή χειρόγραφο σύστημα. Στο χώρο μας ή στην έδρα της επιχείρησης σας όπου πραγματοποιείται και αρχειοθέτηση.

Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές

Σύνταξη εταιρικών και καταστατικών όλων των μορφών των εταιρειών.Σε συνεργασία με δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία, αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου την διεκπεραίωση από την δημοσίευση έως την υποβολή τους στις δημόσιες υπηρεσίες.

Τι σας προσφέρουμε :

Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύσταση-μεταβολή-διακοπή αλλοδαπών εταιρειών και την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων.